ZUS IWA do końca stycznia 2014

Obowiązek złożenia formularza "Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA" mają przedsiębiorcy, którzy jednocześnie:

 

  • w 2013 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz co najmniej jeden dzień w styczniu 2014 r.,
  • są wpisani do rejestru REGON

Płatnicy wypełniając informację ZUS IWA muszą podawać pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r., tj. kod PKD "2007" z jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 2013 r. Gdy przedsiębiorca nie poda tego kodu, albo wpisze błędny numer, może mieć niewłaściwie wyliczoną stopę procentową składki wypadkowej.
Firma przekazuje informację ZUS IWA w takiej samej formie, jaka obowiązuje go w odniesieniu do innych dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
ZUS na podstawie informacji ZUS IWA ustala wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej poszczególnych płatników w kolejnym roku składkowym, który zacznie się 1 kwietnia 2014 r.